Реализирани соработки

Потпишани меморандуми за соработка

ДГТ Жикол дава подршка на високообразовните институции во Р.Македонија кои произведуваат
квалификувани кадри, за истите да одговараат на потребите на пазарот на труд. Заради тоа ние
како приватна компанија сметаме дека треба да имаме постојана комуникација и соработка со
високообразовнте институции, со цел подобрување на различни вештини кај студентите, преку
практични предавања, работилници и семинари.

Нашиот фокус е континуирана соработка со релевантните институции.