Проектирање

Успехот е проекција на добрата идеја.
Проектирање
Детали за услугата

Со цел да обезбедиме поголема слобода во реализацијата на идејата на клиентите,  нашата работа ја засноваме на процесот на проектирање кој е во функција на анализа, проекција и контрола на изведбата на објектите. ЖИКОЛ во изведувањето на прокетанските работи соработува со проектанското биро GEOCONTROL каде работат високостручни професионалци од областа на архитектурата и градежништвото кои проектираат секаков вид на објекти остварувајќи  го најдоброто решение во професионална, иновативна, квалитетна и комплетна завршница со акцент на ексклузивитетот и рационалноста при изведбата.

…Бидејќи ние ја гледаме комплетната слика.