Изведување нискоградба

Инвестираме во квалитет, градиме сигурност.
Изведување нискоградба
ДЕТАЛИ ЗА УСЛУГАТА

Следејќи ги современите архитектонски текови, но истовремено негувајќи ги и националните компоненти и одбележја на македонската традиција, ЖИКОЛ изработува архитектонски и градежни проекти за сите типови на градежни објекти и објекти од високоградба, кои успешно се прилагодуваат во различно урбанистичко опкружување, со ентериерно и екстериерно уредување на просторот, не занемарувајќи го при тоа и индустрискиот дизајн.

Нискоградба
Инвестираме во квалитет, градиме сигурност.

ЖИКОЛ како градежен изведувач функционира во широк опсег со подеднаква професионална посветеност во сите области во кои работи. Долгогодишното искуство и професионалниот однос на нашите вработени кон нивните работни обврски се суштинска основа врз која се гради нашата ангажиранст во изведбата на различни објекти од нискоградба: атмосферски и фекални канализации, водоводи, топловоди, надвозници и други објекти.

Портфолио на реализирани проекти:
 • Уредување на речно корито (бетонирање и ѕидање)
 • Асфалтирање на патишта и улици
 • Ѕидање на одводен канал
 • Ископи за подземни исталации
 • Изведба на топловоди
 • Изведба на канализации
 • Изведба на гасоводни мрежи
 • Изведба на водоводни мрежи
 • Изградба на преливник на брана
 • Изградба на надвозник
 • Изградба на резервоари за вода
 • Изградба на базени
 • Изградба на прочистителни станици
 • Изградба на булевари
 • Изградба на велосипедски патеки
 • Изградба на фонтани
 • Изградба на паркови
 • Изградба на плоштади