Останати услуги

Жикол е компанија која нуди широк опсег на дополнителни услуги се со цел професионално и навремено да се извршат доверените обврски.
Останати услуги
Детали за услугата
 • Хоризонтално бушење на премини под асфалтни коловози 
 • Бушење на цевасти бунари 
 • Ископ на хидротехнички објекти 
 • Изведба на браварски работи во градежништвото 
 • Изработка на префабрикувани армирано-бетонски столбови и плочи 
 • Изработка на префабрикувани бетонски и армирано-бетонски цевки 
 • Хоризонтално бушење на премини под асфалтни коловози
 • Бушење на цевасти бунари 
 • Ископ на хидротехнички објекти во присуство на високи подземни води и подградување со тешка метална оплата
 • Изведба на браварски работи во градежништвото
 • Изработка на префабрикувани армирано-бетонски столбови и плочи
 • Изработка на префабрикувани бетонски и армирано-бетонски цевки од Ø300-Ø1500