Изведување високоградба

Нашата цел е да обезбедиме богата перспектива на решенија. Иновативноста создава широки хоризонти.
Изведување високоградба
Детали за услугата

Следејќи ги современите архитектонски текови, но истовремено негувајќи ги и националните компоненти и одбележја на македонската традиција, ЖИКОЛ изработува архитектонски и градежни проекти за сите типови на градежни објекти и објекти од високоградба, кои успешно се прилагодуваат во различно урбанистичко опкружување, со ентериерно и екстериерно уредување на просторот, не занемарувајќи го при тоа и индустрискиот дизајн.

ВИСОКОГРАДБА
Нашата цел е да обезбедиме богата перспектива на решенија. Иновативноста создава широки хоризонти.

ЖИКОЛ како градежен изведувач функционира  во широк опсег со подеднаква професионална посветеност во сите области во кои работи. Долгогодишното искуство и професионалниот однос на нашите вработени кон нивните работни обврски се суштинска основа врз која се гради нашата ангажиранст во изведбата на различни објекти од нискоградба: атмосферски и фекални канализации, водоводи, топловоди, надвозници и други објекти.

Портфолио на изведени проекти
 • Изградба на деловно-индустриски објекти
 • Изградба на катни гаражи
 • Изградба на индустриски објекти
 • Изградба на станбени објекти
 • Изградба на деловно-административни објекти
 • Изградба на спортски сали
 • Изградба на верски објекти
 • Изградба на болници
 • Изградба на полициски станици
 • Изградба на училишта и факултети
 • Изградба на бензински станици