КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Објектот се состои од:

- Тиролски зафат за зафаќање на дополнителни 150,0  л / сек. од  речното   корито  на   река  Луда  Мара, узводно  600,0м од  нејзиниот  влив во Моклишко езеро, до кој е пробиен нов пат со должина од 1200м;

- Доводен цевковод со вкупна должина од 9.727,00м, со кој водата се транспортира во Фабриката за преработка на сирова вода;

- Пречистителна станица и станица за хлорирање сместена во самата пречистителна станица за вода за пиење со површина  од 448 м2, во која е вградена современа филтерска постројка.