КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Обраќање на генералниот директор


Жикол сигурноста и квалитетот ги гради врз темелите на традицијата, исуството и знаењето.

Од 1987 година, Жикол е лидер во градењето на Вашата иднина, денес. Успешно одговарајќи на временските и технолошките предизвици, ние создадовме бренд во градежната индустрија чиј потпис го носат голем број успешно реализирани проекти.

Жикол ги почитува правилата на пазарот, барањата на клиентите, уметноста на создавањето и предноста на знаењето.

Благодарение на тимот професионалци за Жикол не постојат рокови кои не можат да се стигнат и квалитет кој не може да се достигне.

Со сигурни чекори продолжуваме во остварувањето на нашата визија.

 

ПАНДЕВ ЖИВКО
Генерален директор
Нашите луѓе се мотивирачката сила за сигурниот успех.


Вистински луѓе на вистински позиции - ова е водечката девиза во менаџирањето со човечките ресурси во ЖИКОЛ. Висококвалификувани професионалци со долгогодишно искуство во својот сектор ја гарантираат сигурноста и го потврдуваат квалитетот на нашата работа.

ПАНДЕВ НИКОЛА
Менаџер
ПАНДЕВА КИТРОЗОСКА ЕЛЕНА
Менаџер
СТОЈАНОВСКИ ЗОРАН
Дипл. инж. архитект
ЃОРЃИЕВСКИ БРАНИСЛАВ
Дипл. инж. архитект
ПАНОВ ВАСКО
Дипл. град. инж.
МИЦЕВ ЛАЗАР
Дипл. град. инж.
ЃОРЃИЕВСКА ЈАСМИНА
Дипл. град. инж.
НОВЕСКИ МИЛАН
Дипл. град. инж.
КОЛЕВ ЉУПЧЕ
Дипл. град. инж.
СТОЈАНОВ ВЛАДИМИР
Дипл. град. инж.
КАРАМУЧЕВ РИСТЕ
Дипл. ел. инж.
НИКОЛИЌ ГОРАН
Дипл. ел. инж.
МИЛЧЕВСКИ БОРИС
Дипл. ел. инж.
ДИМОВСКИ ДУШКО
Дипл. гео. инж.

ТОДОРОВСКА АШКАПОВ РОСКА
Дипл. правник
ШУМАДИЕВ ВЛАДО
Дипл. шум. инж.

МИЦЕВ СТОЈАН
Дипл. економист

ЗИМБАКОВА ЈАСМИНКА
Дипл. економист

ПАНДЕВА ВАЛЕНТИНА
Градежен инженер

СТОЈКОВСКИ ВИДЕ
Градежен инженер

КАРАМУЧЕВ СТЕФАН
Машински инженер

ТОДОРОВСКИ ВЕНЦО
Машински инженер

НИКОЛОВСКИ СТОИЛ
Архитектонски техничар

СИМИЌ ВЛАДИМИР
Градежен техничар

НАУМЧЕСКИ ДИМИТРИЈА
Градежен техничар

АЛЕКСИЕВ ЃОРЃИ
Машински техничар