КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМА







Контакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Проектот опфаќа изградба на нова канализациона линија и рехабилитација на постојната со вкупна должина од 25.846км и 837 ревизиони шахти. Канализациона мрежа е реализирана на 54 локации (улици, населби и села) на кои зависно од предвиденото изведена е колекторска линија или секундарна мрежа. Покрај главната линија, изведени се и куќни приклучоци и се прифатени повеќе од 1500 домаќинства. Сообраќајниците каде се вршени градежни работи се вратени во првобитна состојба или се целосно рехабилитирани со цел да се подобри инфраструктурата. Со овој проект значително е подобрено третирањето на отпадните води на територија на Општина Куманово. Проектот е реализиран во временски рамки од 12ти Мај 2016 до 13ти Ноември 2017. Проектот е финансиран од Европската Унија.