КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

 

КОНТАКТ СКОПЈЕ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38923122452
тел. +38923211353
моб. +38970214369
факс. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ СТРУМИЦА

Индустриска зона - Север

П. Фах 122 Струмица
тел. +38934320990
тел. +38934320991
факс. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

КОНТАКТ АГЕНЦИЈА ЗА НЕДВИЖНОСТИ

Митрополит Теодосиј Гологанов 130 
1000 Скопје

тел. +38934320990 *за продажба
тел. +38923122410
тел. +38923122452
моб. +38970214369
contact@zikol.com.mk

КОНТАКТ ФОРМАКонтакт / Contact
ДГТ ЖИКОЛ

Инвестираме во квалитет, градиме сигурност.

ЖИКОЛ како градежен изведувач функционира  во широк опсег со подеднаква професионална посветеност во сите области во кои работи. Долгогодишното искуство и професионалниот однос на нашите вработени кон нивните работни обврски се суштинска основа врз која се гради нашата ангажиранст во изведбата на различни објекти од нискоградба: атмосферски и фекални канализации, водоводи, топловоди, надвозници и други објекти.

Портфолио на реализирани проекти:

 

РЕАЛИЗИРАНИ НИСКОГРАДБИ