CONTACT INFORMATION

CONTACT SKOPJE
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38923122452
tel. +38923211353
mob. +38970214369
fax. +38923122410
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT STRUMICA
Industriska zona - Sever, P. Fax 122 Strumica
tel. +38934320990
tel. +38934320991
mob. +38970214849
fax. +38934320992
contact@zikol.com.mk

 

CONTACT REAL ESTATE AGENCY
Mitropolit Teodosij Gologanov 130 1000 Skopje
tel. +38934320990 *Sales
tel. +38923122410
tel. +38923122452
mob. +38970214369
contact@zikol.com.mk

CONTACT FORMКонтакт / Contact
DGT ZIKOL

Проектот опфаќа изградба на нова канализациона линија и рехабилитација на постојната со вкупна должина од 25.846км и 837 ревизиони шахти. Канализациона мрежа е реализирана на 54 локации (улици, населби и села) на кои зависно од предвиденото изведена е колекторска линија или секундарна мрежа. Покрај главната линија, изведени се и куќни приклучоци и се прифатени повеќе од 1500 домаќинства. Сообраќајниците каде се вршени градежни работи се вратени во првобитна состојба или се целосно рехабилитирани со цел да се подобри инфраструктурата. Со овој проект значително е подобрено третирањето на отпадните води на територија на Општина Куманово. Проектот е реализиран во временски рамки од 12ти Мај 2016 до 13ти Ноември 2017. Проектот е финансиран од Европската Унија.